مهندس محیا بریری

محیا بریری، دانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه تهران می باشند. ایشان دوره‌ی کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی مکانیک در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به پایان رسانده، و دوره کارشناسی ارشد را در رشته ی مهندسی خودرو در دانشگاه عمل و صنعت به پایان رسانده است. سپس برای ادامه تحصیل دوره دکتری خود را در دانشگاه تهران شروع کرده است. تخصص های ایشان در زمینه ی طراحی و تحلیل سیستم های دینامیکی، ارتعاشات غیرخطی و نانوساختارها می باشد
 •  تحصیلات دانشگاهی

  کارشناسی: مهندسی مکانیک – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  کارشناسی ارشد: مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو-دانشگاه علم و صنعت
  دانشجو دکتری: مکانیک، گرایش دینامیک، کنترل، ارتعاشات- دانشگاه تهران (پذیرش بدون کنکور-استعداد درخشان)

 • مهارت های تخصصی

   طراحی و مدل سازی
   تحلیل
   سیستم های دینامیکی
   ارتعاشات غیرخطی
   نانوساختارها
   تجهیزات ثابت (مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره)

 •  نرم افزارهای تخصصی

  نرم افزار های طراحی :
  Catia, Inventor, SolidWorks, AutoCAD
  نرم افزار های محاسباتی:
  Mathematica, MATLAB, Simulink
  نرم افزارهای تحلیلی:
  ABAQUS, PVelite, Tank, Carsim, Comsol

 • سوابق اجرایی و پروژه های تحقیقاتی

  شرکت برق و کنترل مپنا (مکو)- مرکز توسعه خودرو برقی و زیرساخت ها
  شرکت آبسان پالایش- کارشناس مکانیک (تجهیزات ثابت)
  عضو هیئت اجرایی و علمی اولین کنگره مواد و ساخت پیشرفته (محل برگزاری دانشگاه علم و صنعت)
  تحلیل ارتعاشات نانوتیر
  بررسی بازیاب انرژی با استفاده از MEMS/NEMS
  تحلیل ارتعاشات آشوبناک در سیستم تعلیق خودرو

 مقالات

Google Scholar

مرجع

عنوان مقاله

اعتبار

ردیف

Chaos, Solitons & Fractals Sensitivity analysis of chaotic vibrations of a full vehicle model with magnetorheological damper ISI ۱

Applied Physics A

Material Science & Processing

Surface effects on vibration analysis of elastically restrained piezoelectric nanobeams subjected to magneto-thermo-electrical field embedded in an elastic medium ISI ۲
Structural Engineering and Mechanics An investigation into the influence of thermal loading and surface effects on mechanical characteristics of nanotubes ISI ۳

Applied Physics A

Material Science & Processing

Investigating various surface effects on nonlocal vibrational behavior of nanobeams ISI ۴
International Journal of Structural Stability and Dynamics A Semi-Analytical Evaluation of Surface and Nonlocal Effects on Buckling and Vibrational Characteristics of Nanotubes with Various Boundary Conditions ISI ۵
Applied Physics A Material Science & Processing Thermo-electro-mechanical vibration analysis of size-dependent nanobeam resting on elastic medium under axial preload in presence of surface effect ISI ۶
Microsystem Technologies Size-dependent hygro– thermo– electro– mechanical vibration analysis of functionally graded piezoelectric nanobeams resting on Winkler–Pasternak foundation undergoing preload and magnetic field ISI ۷
Materials Research Express Comprehensive nonlocal analysis of piezoelectric nanobeams with surface effects in bending, buckling, and vibrations under magneto-electro-thermo-mechanical loading ISI ۸
Materials Research Express Nonlinear vibration analysis of piezoelectric functionally graded nanobeam exposed to combined hygro-magneto-electro-thermo-mechanical loading ISI ۹
Applied Physics A On the electro-thermo-mechanical vibration characteristics of elastically restrained functionally graded nanobeams using the differential transformation method ISI ۱۰
Microsystem Technologies Nonlinear vibration analysis of electro-hygro-thermally actuated embedded nanobeams with various boundary conditions ISI ۱۱
Journal of mechanical engineering and technology Investigating the surface elasticity and tension effects on critical buckling behavior of nanotubes based on differential transformation method ISC ۱۲
۵th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) Surface and nonlocal effects on the free vibration of nanobeam by a differential transformation method ۱۳
The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015

Surface effects on buckling analysis of nanotubes using nonlocal Euler-Bernoulli beam model

۱۴
The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015 بررسی اثر عملیات شکل دهی الکتروهیدرولیک در بهبود شکل پذیری و توزیع ضخامت ورق ۱۵
کنفرانس سراسری مهندسین عمران، معماری، برق، مکانیک ایران  NCC2014 بررسی ارتعاشات عرضی نانولوله کربنی حاوی جریان سیال در محیط ویسکو الاستیک با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی ۱۶
کنفرانس سراسری مهندسین عمران، معماری، برق، مکانیک ایران  NCC2014 تحلیل و بررسی اثرات سطح بر روی ارتعاشات آزاد نانولوله ی آلومینیومی و سیلیکونی در شرایط مرزی مختلف با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی ارینگن ۱۷
کنفرانس سراسری مهندسین عمران، معماری، برق، مکانیک ایران  NCC2014 بررسی تاثیر اثرات سطح و الاستیسیته ی غیر محلی بر روی ارتعاشات نانوتیرها با اعمال شرایط مرزی مختلف با در نظر گرفتن چگالی سطح با استفاده روش از تبدیل دیفرانسیلی ۱۸
کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن ۱۳۹۴

مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف اثر سطح بر رفتار ارتعاشی نانوتیر آلومینیومی براساس تئوری الاستیسیته غیر محلی ارینگن

 

۱۹
همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی

بررسی اثرات سطح بر روی ارتعاشات آزاد نانولوله ها با شرایط مرزی مختلف

۲۰
International conference on new research achievements in mechanics, mechatronics & biomechanics 2016

Evaluation of vibrations transmissibility in the vertical direction using biomechanical modeling of human

body for the seated posture

۲۱
۱st International Conference of Modern Power Trains, with the Focus on Electric Vehicles Chaotic vibration of nonlinear full vehicle model with magnetorheological damper ۲۲
The 9th International Conference on Acoustics and Vibration (ISAV 2019) Nonlinear Vibrational Analysis of Functionally-Graded Porous Nanobeam Considering Thermal Effects ۲۳
اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودروو آنالیز ایمنی پک باتری خودرو الکتریکی بر اساس شبیه سازی شوک شتاب و تحریک جاده ۲۴

The 10th International Conference on Acoustics and Vibration (ISAV 2020)

آنالیز حساسیت در ارتعاشات آشوبناک مدل غیرخطی سیستم روتوراستاتور با در نظر گرفتن نیروی تماسی ۲۵