آموزش دینامیک

رایگان
دینامیک (Dynamics) دکتر آرش بهرامی
1,746فروش
رایگان

دینامیک مهندسی (Engineering Mechanics: Dynamics)

بی‌شک دینامیک یکی از دروس اصلی مهندسی مکانیک و عمران است. دینامیک شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بررسی حرکت جسم در اثر اعمال نیرو و گستاور می‌پردازد.

در حالت کلی حرکت یک ذره از دو دیدگاه مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می‌توان گفت، به‌طور کلی دینامیک که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمت سینماتیک و سینتیک است. در بخش سینماتیک از علت حرکت بحثی به میان نمی‌آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجادکننده آن بررسی می‌شود؛ بنابراین سینماتیک توصیف هندسه حرکت است.

اما در سینتیک علت حرکت مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و متأثر از آن‌ها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال فرض کنید، جسمی با جرم معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است. در این مثال سطح افقی به عنوان یکی از محیطهای اطراف جسم با اعمال نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم مقاومت می‌کند.

حرکت یک ذره معین را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط ذره را تشکیل می‌دهند، مشخص می‌کند. تأثیر محیط اطراف بر حرکت ذره با اعمال نیرو صورت می‌گیرد؛ بنابراین مهم‌ترین عاملی که در حرکت ذره باید مورد توجه قرار گیرد، نیروهای وارد بر ذره و قوانین حاکم بر این نیروها می‌باشد. در قلمرو مکانیک کلاسیک، یعنی در سرعتهای کوچکتر از سرعت نور حرکت اجسام مختلف بر اساس قوانین حرکت نیوتن به‌طور کامل قابل تشریح است. این قوانین عبارتند از:

قانون اول نیوتن: هرگاه بر جسمی نیرو وارد نشود جسم اگر ساکن باشد همچنان ساکن می‌ماند و اگر دارای حرکت باشد به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه می‌دهد. اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد، اندازه حرکتش ثابت می‌ماند. ولی در مورد ممان اینرسی اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد ممکن است اندازه حرکت دورانیش صفر نباشد. مثلا

قانون دوم نیوتن: این قانون به صورت‌های مختلف بیان می‌شود که یکی از آن‌ها بر اساس تعریف اندازه حرکت خطی (linear momentum) و دیگری برای تعریف شتاب حرکت می‌باشد. در حالت اول چنین گفته می‌شود که میزان تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم، با نیروی وارد بر آن متناسب و هم جهت می‌باشد. اما بر اساس تعریف شتاب گفته می‌شود که هر گاه بر جسمی نیرویی وارد شود جسم در راستای آن نیرو، شتاب می‌گیرد که با اندازه آن نیرو متناسب است. اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر نباشد اندازه حرکتش تغییر می‌کند.

قانون سوم نیوتن: این قانون که تحت عنوان قانون عمل و عکس‌العمل معروف است، حتی در بعضی از رفتارهای اجتماعی نیز مصداق دارد. بیان قانون سوم به این صورت است که هر عملی را عکس‌العملی است که همواره با آن برابر بوده و در خلاف جهت آن قرار دارد. به عنوان مثال هنگام راه رفتن در روی زمین، نیرویی از جانب زمین و به طرف جلو بر ما وارد می‌شود که سبب حرکت ما به سمت جلو می‌شود، برعکس ما نیز بر زمین نیرو وارد کرده و آن را به سمت عقب می‌رانیم؛ ولی چون جرم زمین در مقایسه با جرم ما خیلی زیاد است، حرکت زمین به سمت عقب محسوس نیست.

bahrami removebg preview

دکتر آرش بهرامی: استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

دکتر آرش بهرامی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران هستند. ایشان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف سپری کردند. سپس برای ادامه تحصیل راهی ایالات متحده شده و دکترای خود را در رشته مکانیک مهندسی (Engineering Mechanics) از انستیتو پلی تکنیک ویرجینیا (Virginia Tech) اخذ کردند و پس از طی نمودن دوره پسا دکتری در دانشکده برق همان دانشگاه به ایران بازگشتند.

سوالات متداول دانشجویان

این ویدئوها، جدیدترین تدریس دکتر آرش بهرامی استادیار دانشگاه تهران است و سایر دوره‌ها مربوط به تدریس سال‌های قبلی است.

در این دوره به قدری مفاهیم به خوبی توضیح داده است که تقریبا پیش‌نیازی ندارد. اما بهتر است درس فیزیک ۱ و استاتیک را گذرانده باشید.

دینامیک درسی است که نیاز به حل تمرین فراوان دارد و صرفا با تماشای فیلم آموزشی، نمی‌توانید تسلط مناسبی بر دینامیک داشته باشید.

دکتر آرش بهرامی در دوران تحصیل خود، دستیار آموزشی (TA) پروفسور کریگ (دومین نویسنده کتاب دینامیک موجود در تصویر) بوده‌اند و کتاب دینامیک مریام، کریگ و بولتون را در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران به عنوان کتاب مرجع اصلی قرار می‌دهند. هرچند ایشان کتاب دینامیک هیپلر و کتاب دینامیک بیر و جانسون را نیز مفید و مناسب می‌پندارند.

در صورت تمایل می‌توانید در دوره شرکت کنید (رایگان است) و فایل‌های آموزشی را دانلود کنید.

فصل اول: مقدمه‌ای درس و منابع آن

جلسه‌ی اول شامل فایلهای پی‌دی‌اف طرح درس، سیاست‌های کلی درس، منابع درسی، تقویم درس و برنامه‌ی تمرین‌ها، ابرتمرین‌ها و آزمونک‌هاست.

منابع درس رایگان

 جزوه دینامیک دکتر آرش بهرامی-ورژن اول: Dynamics
جزوه دینامیک دکتر آرش بهرامی-ورژن دوم: Dynamics

محتوای فصل اول رایگان

فصل دوم: سینماتیک ذرات

در این فصل سینماتیک ذرات (توصیف حرکت ذره بدون در نظر گرفتن عامل حرکت) ارائه می‌شود.

حرکت روی خط راست رایگان

Rectilinear Motion

حرکت صفحه‌ای ذره روی منحنی (Plane Curvilinear Motion) و مختصات دکارتی (Rectangular Coordinates) رایگان

مختصات عمودی-مماسی (Normal and Tangential Coordinates) و مختصات قطبی (Polar Coordinates) رایگان

حرکت فضایی ذره Space Curvilinear Motion رایگان

حرکت نسبی (Relative Motion) و حرکت مقید (Constrained Motion) رایگان

فصل سوم: سینتیک ذرات و معادله‌ی حرکت (قانون دوم نیوتن)

در این فصل سینتیک ذرات و معادله‌ی حرکت بیان می‌شود.

مقدمه‌ای بر سینتیک ذرات و معادله‌ی حرکت (قانون دوم نیوتن) رایگان

معادله‌ی حرکت (قانون دوم نیوتن) رایگان

کار و انرژی رایگان

Work and Energy

انرژی پتانسیل رایگان

Potential Energy

تکانه و ضربه رایگان

Momentum and Impulse

برخورد مستقیم رایگان

Direct Central Impact

برخورد مایل و حرکت نسبی رایگان

فصل چهارم: سامانه ذرات

در این فصل سینتیک سامانه ذرات ارائه می‌شود.

سینتیک سامانه ذرات رایگان

Kinetics of System of Particels

فصل پنجم: سینماتیک صفحه‌ای جسم صلب

در این فصل سینماتیک صفحه‌ای جسم صلب ارائه می‌شود.

مقدمات سینماتیک صفحه‌ای جسم صلب رایگان

تحلیل حرکت مطلق و استوانه‌ها و کره‌های غلتان رایگان

حرکت نسبی رایگان

Relative Motion

مرکز آنی سرعت‌صفر و حرکت نسبت به چارچوبهای دوار رایگان

حرکت نسبت به چارچوب‌های دوار و شتاب کوریولیس رایگان

فصل ششم: سینتیک حرکت صفحه‌ای جسم صلب

در این فصل سینتیک حرکت صفحه‌ای جسم صلب ارائه می‌شود.

گشتاور دوم جرم رایگان

Mass Moment of Inertia

مقدمات سینتیک صفحه‌ای جسم صلب و حرکت انتقالی رایگان

دوران حول محور ثابت رایگان

حرکت عمومی جسم صلب در صفحه رایگان

کار و انرژی رایگان

تکانه و ضربه رایگان

 1. آواتار امیرسینا مستقیم
  امیرسینا مستقیم

  واقعا اذیت کنندس اینگلیسی صحبت کردنتون وسط فارسی حرف زدن نه به دلیل اینکه نفهمه ادم به دلیل اینکه رو مخه 🙂

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   وقتتون بخیر
   وقتی تحصیل رو ادامه بدید و به مقاطع بالاتر برسید متوجه خواهید شد که دانشتن لغات انگلیسی دروس و مفاهیم مهندسی به مراتب مهم‌تر از اسم‌های فارسی آنهاست.
   برای هر سرچی به لغات انگلیسی نیاز دارید. برای خواندن کتاب‌های رفرنس خود به دانش انگلیسی به خصوص زبان انگلیسی تخصصی نیاز دارید.
   به مدرسین برتر کشور اعتماد کنید

   موفق باشید.

 2. آواتار امیرسینا مستقیم
  امیرسینا مستقیم

  به نظر من انقدر یک کلمه رو تکرار نکنید تایم کمتری هدر میره هم به اینگلیسی دوبار میگین هم به قارسی یه بار به فارسی عادی کافیه بنظرم چون اموزش داخلیه

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   وقتتون بخیر
   وقتی تحصیل رو ادامه بدید و به مقاطع بالاتر برسید متوجه خواهید شد که دانشتن لغات انگلیسی دروس و مفاهیم مهندسی به مراتب مهم‌تر از اسم‌های فارسی آنهاست.
   برای هر سرچی به لغات انگلیسی نیاز دارید. برای خواندن کتاب‌های رفرنس خود به دانش انگلیسی به خصوص زبان انگلیسی تخصصی نیاز دارید.
   به مدرسین برتر کشور اعتماد کنید

   موفق باشید.

 3. آواتار علی پناهی
  علی پناهی

  با سلام
  ویدئوهای شماره ی ۲۹ و ۹۸ داخل فایل فشرده نبودند.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   با سلام و احترام
   دو شماره ویدئویی که اشاره کردید مربوط به مسائل کلاس در همان ترم بوده و ربطی به محتوای درس ندارد.
   برای همین قرار نگرفته‌اند.

   موفق باشید.

 4. آواتار Ali Mirhosseini
  Ali Mirhosseini

  سلام دمتون گرم بابت تدریس عالی
  فیلم ششم تکانه و ضربه رو لطفا برسی کنید برا من نمیاد

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   با سلام و احترام
   ما هم از دکتر آرش بهرامی به خاطر تدریس عالی‌شون تشکر می‌کنیم
   ویدیوها بررسی شد، مشکلی مشاهده نشد.
   توصیه می‌کنیم اینترنت خود را عوض کنید و از مرورگر گوگل کروم یا مایکروسافت اج استفاده کنید.
   علاوه بر مشاهده آنلاین آموزش‌ها می‌توانید با ثبت نام و شرکت در دوره فایل فشرده (rar) آموزش‌ها را دریافت کنید.

   موفق باشید

 5. آواتار Ali Mirhosseini
  Ali Mirhosseini

  سلام دمتون گرم بابت تدریس عالی
  فیلم ششم تکانه و ضربه رو میشه یه برسی کنید برا من نمیاد

 6. آواتار Zahra
  Zahra

  خیلی ممنونم.
  اگر ویدیوهای درس ارتعاشات رو با هر استادی که اجازه بدن آپلود بفرمایید واقعا عالی میشه چون متاسفانه برای این درس آموزش خوبی در نت وجود نداره.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   چشم، در اولویت قرار می‌دیم
   هرچند ممکنه موفق نشدیم. چون برخی اساتید که تدریس عالی‌ای دارند مایل به انتشار آموزش هاشون نیستند.
   نگرانی از سواستفاده و فروش آموزش‌ها، کم توجهی و عدم حضور دانشجویان در کلاس به دلیل وجود فیلم جلسات و … از جمله دلایل اساتید و برای عدم همکاریشان است.
   موفق باشید

 7. آواتار Zahra
  Zahra

  سلام
  وقت بخیر
  ببخشید امکانش هست ویدیوهای درس ارتعاشات دکتر بهرامی هم آپلود بشن؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   وقت شما هم بخیر
   دکتر بهرامی معمولاً ارتعاشات پیشرفته (کارشناسی‌ارشد) رو در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران تدریس می‌کنن.
   ایشون شخصیت ایده‌آل گرایی دارند و به خاطر برخی موارد که می‌تونست بهتر هم باشه، تمایلی به انتشار آموزش ارتعاشات پیشرفته نداشتن.
   من باز هم سعی می‌کنم باهاشون صحبت کنم تا تمامی تدریس‌هاشون در مکادمی منتشر بشه

 8. آواتار سیامک مقدم
  سیامک مقدم

  چطور میتونم به صورت یکپارچه دوره رو دانلود کنم ؟ برای ثبت دوره رایگان هم تا قسمت پرداخت ۰ تومان میره فقط

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   مشکل بر طرف شد، در حال حاضر می‌توانید سفارش خود را تکمیل کنید.

   امیدوارم پوزش ما را بپذیرید
   موفق باشید

 9. آواتار masoud9877@gmail.com
  [email protected]

  سلام. لطفا همه کلاس های رشته مکانیک ضبط شده در دوران کرونا بارگذاری فرمایید.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   با سلام
   برخی از اساتید تمایل ندارند که آموزش‌هایشان منتشر شود.
   برخی از اساتید هم تمایل دارند آموزش‌های خود را فقط در سایت شخصی یا در سامانه‌های دانشگاهی منتشر کنند.
   برخی از آموزش‌های دوران کرونای دانشگاه تهران را می‌توانید در سامانه بیان بیابید.

   موفق باشید.

 10. آواتار zahra_hamidi
  zahra_hamidi

  chapter3, شماره ویدیو ها از ۵۲ یک دفعه ای میشه ۷۰. بررسی می کنید که جلسات کامل باشه؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   بررسی انجام شد ولی مشکلی مشاهده نشد.

   فصل دوم شامل ویدئوهای ۱-۳۲
   فصل سوم شامل ویدئوهای ۳۳-۷۰
   فصل چهارم شامل ویدئوهای ۷۱-۷۷
   فصل پنجم شامل ویدئوهای ۷۸-۱۰۴
   فصل ششم شامل ویدئوهای ۱۰۵-۱۴۴

   علاوه بر این می‌تونید از دانلود یکپارچه ویدئوها نیز استفاده کنید. (برای دسترسی باید دوباره در دوره شرکت کنید)
   موفق باشد.

 11. آواتار zahra_hamidi
  zahra_hamidi

  سلام. من فقط فصل اول رو دیدم. تدریس به شدت جذاب هست. لذت بردم. از شما و استاد محترم بی نهایت سپاسگزارم.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون.
   موفق و سلامت باشید

 12. آواتار یونس حمیدزاده
  یونس حمیدزاده

  سلام
  فایل جزوه استاد چرا دانلود نمیشه؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   مشکل رفع شد.
   دوباره در دوره شرکت نمایید تا لینک‌های دانلود جدید برایتان ایجاد شود.

 13. آواتار ploytechnic.students@gmail.com
  [email protected]

  دکتر بهرامی عالی هستند.
  کاشکی سایر درس‌های ایشون رو هم قرار بدید.
  خیلی ممنون.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   همه تلاش مون رو می‌کنیم تا بهترین آموزش ها رو قرار بدیم
   موفق باشید

 14. آواتار taheriali138115
  taheriali138115

  بسیار عالی و مفید
  ممنون از شما

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خواهش می‌کنم.
   موفق باشید.

 15. آواتار alaric_clarkson@yahoo.com
  [email protected]

  عالی! سپاس بی پایان از شما و دکتر بهرامی عزیز که همواره لطفشون شامل حال ما شده.

  انشالله همیشه موفق و پیروز باشید.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون.
   موفق باشید.

 16. آواتار simon
  simon

  سلام
  این استاد فوق العادس
  ممنونم ازش و شما که این آموزش رو قرار دادین
  فقط اگه میشه جزوه استاد هم قرار بدین
  ممنون

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خواهش می‌کنم. امیدوارم به خوبی استفاده کنید.
   دو نسخه از جزوه دکتر آرش بهرامی در فصل اول – منابع درس بارگذاری شد.
   همچنین پس از خرید رایگان دوره فایل دانلود جزوه در آنجا نیز نمایان می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

برای ارسال دیدگاه، نیاز است که را انجام دهید.